Warranty

Warranty Card Komfy

กรุณากรอกรายละเอียดชื่อ นามสกุล , ที่อยู่ , Email และเบอร์โทรติดต่อของท่านลูกค้า เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทางพนักงานได้ดูแลท่านลูกค้าอย่างเต็มที่

Komfy Pillow  Warranty 1 Year

** ตลอดระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้าประเภทหมอนเป็นวันแรก ในส่วนของการปรับ ลด เพิ่ม ใยหมอน ฟรีตลอดระยะเวลา 1 ปี ลูกค้าสามารถส่งสินค้าเพื่อนำมาปรับฟรีที่ Komfy ทุกสาขา แต่ถ้าต้องการขนส่ง (ไปรษณีย์) 250 บาท / หมอน 1 ใบ

Komfy Mattress Warranty 10 Years

เงื่อนไขในการรับประกันมีดังต่อไปนี้

** หากความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้นต่อสินค้าที่ท่านซื้อไป กรุณาแจ้งต่อพนักงานที่ท่านซื้อภายใน 7 วัน

** กรณีที่สินค้าเกิดชำรุดเสียหายในระยะเวลารับประกันนับจากวันที่ซื้อไป บริษัทฯจะซ่อมแซมสินค้าให้โดยไม่คิดค่าบริการใดๆนอกจากค่าขนส่ง (ตามระยะทาง) ในการเปลี่ยนแปลงสินค้า บริษัทฯจะไม่ยืดเวลาประกัน หรือเริ่มต้นระยะเวลาประกันใหม่ 

** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการ เมื่อพบว่าที่นอนหรือฐานรองถูกใช้งานผิดลักษณะการใช้งานที่ถูกต้อง หรือความเสียหายไม่ได้เกิดจากวัสดุ หรือกระบวนการผลิตของบริษัทฯ

** หากวัสดุที่ใช้ในการผลิตหรือสินค้าที่จะใช้ซ่อมแซมหรือเปลี่ยน ไม่สามารถหาได้ในเวลานั้น บริษัทฯ จะทดแทนด้วยวัสดุหรือสินค้าที่มีคุณภาพทัดเทียมหรือสูงกว่า แต่อาจไม่ใช่สีหรือแบบเดิม

** ผ้าบุที่นอนด้านนอก ไม่รวมอยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน

ขอบเขตการรับประกัน (ไม่รวมค่าบริการขนส่ง)

** สำหรับปีแรกโดยนับจากวันที่ส่งสินค้าเป็นวันแรก ทางแบรนด์จะรับเปลี่ยน ซ่อมแซมที่นอน เฉพาะที่มีความบกพร่องจากการผลิตโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆหลังจาก 1 ปีแรกไปแล้ว โดยนับจากวันที่ส่งสินค้าการเปลี่ยนหรือซ่อมแซมใดๆ สำหรับที่นอน จะคำนวณค่าใช้จ่ายตามจำนวนปีที่คุณได้ใช้ที่นอนของคุณมาจนถึงปัจจุบัน หากที่นอนที่ส่งซ่อมหรือเปลี่ยนภายใต้เงื่อนไขของขอบเขตการรับประกัน 1 ปีแรกผ่านไปแล้ว ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจะคำนวณโดยการคิดจากราคาขายปลีกของที่นอน และหารตามจำนวนระยะเวลารับประกันแล้วคูณด้วยจำนวนปีที่ลูกค้าใช้ที่นอน

ตัวอย่าง เช่น ถ้าที่นอนมีการรับประกันเป็นระยะเวลา 10 ปี โดยมีราคาขายปลีกอยู่ที่ 80,000 บาทและนำมาซ่อมแซมในช่วงระหว่างปีที่ 3 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมสินค้าในปีที่ 3 จะคิดเป็น 80,000 หารด้วย 10 และนำมาคูณด้วย 3 ค่าใช้จ่ายจะเท่ากับ 24,000 บาท ทางแบรนด์ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาปฏิเสธการรับประกัน หากตรวจสอบพบว่าสินค้ามีรอยเปี้อน สกปรก หรือมีข้อบกพร่องของสินค้าอันมาจากสาเหตุอื่นๆมากกว่ามาจากข้อบกพร่องของวัสดุหรือจากงานฝีมือ ถ้ากรณีลูกค้าต้องมีค่าใช้จ่ายซ่อมแซมหรือเปลี่ยนสินค้าในช่วงขอบเขตการรับประกันก็ตาม การรับประกันนี้ก็ยังมีผลคุ้มครองจนถึงหมดระยะเวลารับประกันของที่นอนที่ลูกค้าเป็นเจ้าของ

ค่าบริการจัดส่ง (กรณีซ่อมแซมสินค้า)

ผู้ซื้อจะต้องชำระค่าบริการขนส่ง (ตามระยะทาง) ในช่วงขอบเขตการรับประกัน กรุณาสอบถามตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งหรือได้รับมอบหมายในประเทศของคุณวัสดุหรือที่นอนที่ใช้สำหรับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนหากวัสดุที่หรือที่นอนที่จะใช้ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนไม่สามารถหาได้ในเวลานั้น ทางแบรนด์ขอสงวนสิทธิ์ในการทดแทนด้วยวัสดุหรือสินค้าที่มีคุณภาพทัดเทียม

ส่วนประกอบภายในโครงสร้างที่นอน

• ลูกสปริง หรือ ขดลวดเสียหาย หรือแตกหัก

• ลูกสปริง หรือขดลวดยื่นโผล่ออกมา หรือฉีกขาดจนทะลุผ้าหุ้มที่นอน

• ชั้นยางพารา และโฟมภายในที่นอน ได้รับความเสียหายจากการใช้งานปกติ

ขอบเขตการรับประกันไม่ครอบคลุมอะไรบ้าง?

• ผ้าปูที่นอน (รวมถึง รอยเปื้อน รอยสกปรก รอยขีดข่วนจากของมีคม หรือ ถูกไฟไหม้)

• รอยกดปกติจากร่างกายลึกน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 มิลลิเมตร (3 เซ็นติเมตร)

• ขดลวดที่ล้อมขอบที่นอน ซึ่งล้อมรอบบริเวณขอบนอกสุดของที่นอน และฐานรองที่นอน มีการคดงออันเนื่องมาจากการเคลื่อนย้ายหรือการพับงอที่ผิดวิธี

• สินค้าที่ขายตามสภาพ หรือ เป็นตัวโชว์ / ความสูงของเตียง / ความชอบเรื่องความสบายของสินค้า / ผ้าปูคลุมพอดี

• ยางพาราหรือโฟมในตัวที่นอนได้รับความเสียหายจากการฉีกขาด , ถูกตัด หรือ ไฟไหม้