Warranty

Warranty Card Komfy

กรุณากรอกรายละเอียดชื่อ นามสกุล , ที่อยู่ , Email และเบอร์โทรติดต่อของท่านลูกค้า เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทางพนักงานได้ดูแลท่านลูกค้าอย่างเต็มที่

Komfy Pillow  Warranty 1 Year

** ตลอดระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้าประเภทหมอนเป็นวันแรก ในส่วนของการปรับ ลด เพิ่ม ใยหมอน ฟรีตลอดระยะเวลา 1 ปี ลูกค้าสามารถส่งสินค้าเพื่อนำมาปรับฟรีที่ Komfy ทุกสาขา แต่ถ้าต้องการขนส่ง (ไปรษณีย์) 250 บาท / หมอน 1 ใบ

Komfy Mattress Warranty 10 Years

เงื่อนไขในการรับประกันมีดังต่อไปนี้

** หากความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้นต่อสินค้าที่ท่านซื้อไป กรุณาแจ้งต่อพนักงานที่ท่านซื้อภายใน 7 วัน

** กรณีที่สินค้าเกิดชำรุดเสียหายในระยะเวลารับประกันนับจากวันที่ซื้อไป บริษัทฯจะซ่อมแซมสินค้าให้โดยไม่คิดค่าบริการใดๆนอกจากค่าขนส่ง (ตามระยะทาง) ในการเปลี่ยนแปลงสินค้า บริษัทฯจะไม่ยืดเวลาประกัน หรือเริ่มต้นระยะเวลาประกันใหม่ 

** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการ เมื่อพบว่าที่นอนหรือฐานรองถูกใช้งานผิดลักษณะการใช้งานที่ถูกต้อง หรือความเสียหายไม่ได้เกิดจากวัสดุ หรือกระบวนการผลิตของบริษัทฯ

** หากวัสดุที่ใช้ในการผลิตหรือสินค้าที่จะใช้ซ่อมแซมหรือเปลี่ยน ไม่สามารถหาได้ในเวลานั้น บริษัทฯ จะทดแทนด้วยวัสดุหรือสินค้าที่มีคุณภาพทัดเทียมหรือสูงกว่า แต่อาจไม่ใช่สีหรือแบบเดิม

** ผ้าบุที่นอนด้านนอก ไม่รวมอยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน

ขอบเขตการรับประกัน (ไม่รวมค่าบริการขนส่ง)

** สำหรับปีแรกโดยนับจากวันที่ส่งสินค้าเป็นวันแรก ทางแบรนด์จะรับเปลี่ยน ซ่อมแซมที่นอน เฉพาะที่มีความบกพร่องจากการผลิตโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆหลังจาก 1 ปีแรกไปแล้ว โดยนับจากวันที่ส่งสินค้าการเปลี่ยนหรือซ่อมแซมใดๆ สำหรับที่นอน จะคำนวณค่าใช้จ่ายตามจำนวนปีที่คุณได้ใช้ที่นอนของคุณมาจนถึงปัจจุบัน หากที่นอนที่ส่งซ่อมหรือเปลี่ยนภายใต้เงื่อนไขของขอบเขตการรับประกัน 1 ปีแรกผ่านไปแล้ว ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจะคำนวณโดยการคิดจากราคาขายปลีกของที่นอน และหารตามจำนวนระยะเวลารับประกันแล้วคูณด้วยจำนวนปีที่ลูกค้าใช้ที่นอน

ตัวอย่าง เช่น ถ้าที่นอนมีการรับประกันเป็นระยะเวลา 10 ปี โดยมีราคาขายปลีกอยู่ที่ 80,000 บาทและนำมาซ่อมแซมในช่วงระหว่างปีที่ 3 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมสินค้าในปีที่ 3 จะคิดเป็น 80,000 หารด้วย 10 และนำมาคูณด้วย 3 ค่าใช้จ่ายจะเท่ากับ 24,000 บาท ทางแบรนด์ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาปฏิเสธการรับประกัน หากตรวจสอบพบว่าสินค้ามีรอยเปี้อน สกปรก หรือมีข้อบกพร่องของสินค้าอันมาจากสาเหตุอื่นๆมากกว่ามาจากข้อบกพร่องของวัสดุหรือจากงานฝีมือ ถ้ากรณีลูกค้าต้องมีค่าใช้จ่ายซ่อมแซมหรือเปลี่ยนสินค้าในช่วงขอบเขตการรับประกันก็ตาม การรับประกันนี้ก็ยังมีผลคุ้มครองจนถึงหมดระยะเวลารับประกันของที่นอนที่ลูกค้าเป็นเจ้าของ

ค่าบริการจัดส่ง (กรณีซ่อมแซมสินค้า)

ผู้ซื้อจะต้องชำระค่าบริการขนส่ง (ตามระยะทาง) ในช่วงขอบเขตการรับประกัน กรุณาสอบถามตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งหรือได้รับมอบหมายในประเทศของคุณวัสดุหรือที่นอนที่ใช้สำหรับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนหากวัสดุที่หรือที่นอนที่จะใช้ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนไม่สามารถหาได้ในเวลานั้น ทางแบรนด์ขอสงวนสิทธิ์ในการทดแทนด้วยวัสดุหรือสินค้าที่มีคุณภาพทัดเทียม

ส่วนประกอบภายในโครงสร้างที่นอน

• ลูกสปริง หรือ ขดลวดเสียหาย หรือแตกหัก

• ลูกสปริง หรือขดลวดยื่นโผล่ออกมา หรือฉีกขาดจนทะลุผ้าหุ้มที่นอน

• ชั้นยางพารา และโฟมภายในที่นอน ได้รับความเสียหายจากการใช้งานปกติ

ขอบเขตการรับประกันไม่ครอบคลุมอะไรบ้าง?

• ผ้าปูที่นอน (รวมถึง รอยเปื้อน รอยสกปรก รอยขีดข่วนจากของมีคม หรือ ถูกไฟไหม้)

• รอยกดปกติจากร่างกายลึกน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 มิลลิเมตร (3 เซ็นติเมตร)

• ขดลวดที่ล้อมขอบที่นอน ซึ่งล้อมรอบบริเวณขอบนอกสุดของที่นอน และฐานรองที่นอน มีการคดงออันเนื่องมาจากการเคลื่อนย้ายหรือการพับงอที่ผิดวิธี

• สินค้าที่ขายตามสภาพ หรือ เป็นตัวโชว์ / ความสูงของเตียง / ความชอบเรื่องความสบายของสินค้า / ผ้าปูคลุมพอดี

• ยางพาราหรือโฟมในตัวที่นอนได้รับความเสียหายจากการฉีกขาด , ถูกตัด หรือ ไฟไหม้

เงื่อนไขเพิ่มในการรับประกันที่นอน กรณีความรู้สึกจากที่นอนยวบกว่าปกติ

1. บริษัทรับเคลมสินค้าที่ยวบไม่เกิน 90 วันหลังจากการซื้อ

2. การรับประกันที่นอนกรณี “ให้ความรู้สึกยวบกว่าปกติ” ต้องเกิดจากการนอนท่าปกติเท่านั้น ไม่ได้รับประกันกรณีการใช้ผิดวัตถุประสงค์ การจัดเก็บที่ไม่เหมาะสม และจะอยู่ภายใต้การตรวจสอบและวิจารณญาณจากผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทเท่านั้น โดยทางบริษํทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสินค้าอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนใจของลูกค้า

3. กรณีแจ้งเคลมลูกค้าต้องแสดงใบเสร็จรับเงิน/ใบรับประกันสินค้าเท่านั้นและทุกครั้ง หากสูญหาย ฉีกขาดทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี

4. ขั้นตอนการเข้าไปตรวจสอบ หากลูกค้าไม่สะดวกให้ทางบริษัทเข้าไปตรวจสอบที่บ้านของลูกค้า ลูกค้าสามารถแจ้งให้ทางบริษัทไปรับที่นอนกลับมาตรวจสอบได้ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาที่นอนสำรองให้แก่ลูกค้าในระหว่างที่มีการนำมาตรวจสอบ ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น โดยระยะเวลาในการตรวจสอบจะอยู่ที่ 3 -7 วันโดยประมาณ

5. กรณีลูกค้าต้องการให้ทางบริษัทไปรับ-ส่งที่นอนและนำมาตรวจสอบ ทางบริษัทขอแจงเงื่อนไขเพิ่มเติม

  1. ลูกค้าเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล บริการรับ-ส่งคืนให้ฟรี ภายใน 90 วันหลังส่งมอบสินค้า กรณียุบยวบที่เกิดจากการนอนท่าปกติเท่านั้น และถ้าทางบริษัทตรวจสอบแล้วพบว่าเกิดจากการกระโดดหรือยุบขอบ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ (ตามข้อ2) และทางบริษัทจะมีการเรียกเก็บค่าบริการในการส่งรถไปรับ-ส่ง ตามระยะทางที่บริษัทได้มีข้อกำหนดไว้แล้ว
  2. ลูกค้าต่างจังหวัด กรณีเคลมสินค้า ลูกค้าต้องจัดส่งสินค้าผ่านขนส่งเอกชนมาให้ทางบริษัท และทางบริษัทจะจัดส่งคืนลูกค้าผ่านขนส่งเอกชน โดยลูกค้าเป็นผู้ชำระค่าบริการในส่วนของขนส่งเอกชนทั้งหมด กรณีจัดส่งผ่านขนส่งเอกชน ทางบริษัทจะแพคสินค้าแน่นหนาที่สุด เกิดการชำรุดเสียหายจากการขนส่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี

6. ในการพิจารณากรณีการเปลี่ยนหรือซ่อมแซมในส่วนที่ยวบ ทั้งหมดจะเกิดขึ้นจากการพิจารณาตามมาตราฐานของทางบริษัท

7. ข้อกำหนดและเงื่อนไขอาจเปลี่ยนแปลงตามร้านกำหนด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขั้นตอนการแจ้งเคลมที่นอน

1. หากลูกค้าพบว่าที่นอนยุบ/ยวบ หรือ ไม่แน่ใจว่าที่นอนนั้นมีปัญหา ให้ลูกค้ารีบติดต่อพนักงานที่ดูแลท่าน เพื่อขอคำปรึกษา ส่งรายละเอียดแจ้งเคลมพร้อมชื่อที่อยู่ และใบรับประกัน/ใบเสร็จรับเงิน ให้พนักงานขาย

2. พนักงานขายจะทำการส่งเรื่องแจ้งให้บริษัท และทางบริษัทจำทำการติดต่อกลับหาลูกค้า เพื่อเข้าไปตรวจสอบที่นอน

ในการเข้าไปตรวจสอบ บริษัทที่นอนจะส่งคนเข้าไปรับสินค้าเพื่อเคลม หากยุบหรือยวบเกิน 70% บริษัทจะทำการเปลี่ยนใหม่ให้ โดยเป็นที่นอนรุ่นเดิม และหากอยู่ในเกณฑ์ที่ซ่อมได้ ทางโรงงานก็จะเปลี่ยนในส่วนของวัสดุที่เสียนั้นให้ใหม่ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย