Refund Policy

1.กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวนหรือผ่อนชำระตัดผ่านบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย จะทำการคืนเงินกลับไปยังบัตรเครดิตที่ลูกค้าใช้ในการชำระเงิน โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 30 วันทำการ นับจากวันที่ลูกค้าได้รับการแจ้งจาก Call Centerโดยที่จะขึ้นอยู่กับรอบการตัดบัตรเครดิตของธนาคารเจ้าของบัตรของลูกค้า

2.กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวน ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งหรือ Alipay จะทำการคืนเงินกลับไปยังเลขที่บัญชีที่ลูกค้าโดยใช้ระยะเวลาประมาณ 30 วันทำการ นับจากวันที่ลูกค้าได้รับการแจ้งจาก Call Center

3.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินเกินระยะเวลาที่กำหนด หากเกิดเหตุสุดวิสัย

4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Return Address:

29 Soi Sukhumvit 39,Khlong Tan Nuea, Watthana,10110,Bangkok-Thailand